Zabezpieczenie przestrzeni pod podłogą techniczną i nad sufitem podwieszanym poniżej 15cm 

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” mówi:
Załącznik A, pkt. A.6.5.1 g) dozorowanie przestrzeni nad podwieszonym sufitem
„Jeżeli istnieje ryzyko powstania pożaru nad podwieszonym sufitem, czujki pożarowe powinny być umieszczone w przestrzeni nad podwieszonym sufitem”.Ponadto w wyżej wymienionej specyfikacji (pkt. A.5.3.8 „Obszary niewymagające ochrony”) jak również w normie (nieaktualnej) PN – E – 08350 – 14:2002 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.” napisano:
„Pustki budowlane (łącznie z przestrzeniami pod podniesioną podłogą oraz nad podwieszonym sufitem), wymagają odrębnej ochrony za pomocą czujek jedynie wówczas, gdy:

    • istnieje możliwość silnego rozprzestrzeniania się ognia lub dymu – przez pustkę budowlaną – poza pomieszczenie, w którym powstał pożar, zanim wykryją go czujki znajdujące się poza pustką lub
  • pożar w pustce budowlanej może uszkodzić kable instalacji bezpieczeństwa, zanim pożar zostanie wykryty.
Pustka budowlana nie wymaga odrębnej ochrony, gdy:
a) ma wysokość mniejszą niż 1m i
b) ma długość krótszą niż 10m i
c) ma szerokość mniejszą niż 10m i
d) jest całkowicie obudowana elementami z niepalnego materiału i
e) materiał palny jest tak rozłożony, że gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 25 MJ na każdy 1m2 powierzchni oraz
f) nie są prowadzone przez nią kable instalacji bezpieczeństwa (chyba że kabel ma odporność ogniową co najmniej 30 min).O pracowanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pt. „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” pkt.4.5.10 „Wpływ wentylacji powietrza na rozmieszczenie czujek” określa: „Przestrzenie nad stropami podwieszanymi lub pod podniesioną podłogą, które nie są wyższe niż 1m powinny być nadzorowane czujkami dymu.”
W pkt. 4.5.9 zapisano „Dozorowanie przestrzeni nad podwieszonym sufitem i podniesioną podłogą” zapisano: „Minimalna wysokość zamkniętej przestrzeni międzypodłogowej powinna wynosić, w zależności od wysokości czujki 15cm do 20cm… Jeżeli jednak wysokość tej zamkniętej przestrzeni zarówno międzysufitowej jak i międzypodłogowej jest mnie jsza niż 15cm, nie ma możliwości dozorowania jej przy pomocy czujek punktowych.

 

W takim przypadku należy po dokonaniu analizy rozpatrzyć możliwość zastosowania systemu zasysającego.

W materiałach i na szkoleniach przeprowadzanych przez CNBOP dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru określa się, że w przypadku sufitów podwieszanych i podniesionych podłóg liczbę czujek w przestrzeniach (międzystropowych i międzypodłogowych) rozpatruje się w dwóch przypadkach.

    1. W przypadku przestrzeniach mniejszych od <1m należy liczbę czujek (odnosząc się do tych umieszczonych na stropie podwieszanym) pomnożyć x2 (przy braku wentylacji lub liczby wymian mniejszej niż 10 na godz).
  1. W przypadku przestrzeni większych od >1m przestrzenie traktuje się jako pomieszczenia (liczbę czujek projektuje się jak dla pomieszczenia).

Zgodnie z punktem A.5.3.8 „Obszary niewymagające ochrony” w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji „:  „Pustki budowlane (łącznie z przestrzeniami pod podniesioną podłogą oraz nad podwieszonym sufitem) wymagają odrębnej ochrony za pomocą czujek jedynie wówczas, gdy:…” inwestor chciałby spełnić punkty od a) do f) (które podałem wyżej) tak aby nie umieszczać czujek w przestrzeni międzystropowej (m.in. zastosować przewody oświetlenia awaryjnego oraz przewody SAP o odporności ogniowej min. 30 min.). Zastanawiam się czy takie rozwiązanie byłoby poprawne, czy też umieszczenie czujek pomiędzy sufitami jest konieczne.

LINIOWA DETEKCJA CIEPŁA W PODŁOGACH PODNIESIONYCH 

Idealnym system do zabezpieczania przestrzeni pod niskimi podłogami podniesionymi są liniowe detektory ciepła cyfrowe z lokalizacją miejsca alarmu.  Przykładem jest budynek Generation Park gdzie zastosowano na każdym piętrze 1 taki detektor wzdłuż tras kablowych. 

Cyfrowy liniowy przewód do wykrywania ciepła jest odpowiedni do
wykrywania szerokiego lub szerokiego obszaru przegrzania
lub pożaru, np. magazyny itp. Kabel Digital LHD powinien
być zainstalowany w minimalnej odległości między
kablem a sufitem 20 mm, aby umożliwić wyzwolenie
przewodu detekcyjnego przez gorące gazy unoszące się ze zdarzenia.
Należy przestrzegać maksymalnych odstępów między podporami
(patrz ilustracja po prawej) i bezpiecznie przymocować kabel do sufitu
lub belek. W celu uzyskania wytycznych dotyczących instalowania
liniowych czujek ciepła należy zapoznać się z sekcją 22.6 normy BS 5839-1
(lub odpowiednikiem dla danego kraju). Najważniejszą kwestią do
rozważenia jest to, że żaden punkt w chronionej przestrzeni nie
znajduje się dalej niż 5,3 m od najbliższego punktu na liniowej czujce ciepła.