Menu główne
×

Zabezpieczenie przestrzeni pod podłogą techniczną i nad sufitem podwieszanym poniżej 15cm

Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji” mówi:
Załącznik A, pkt. A.6.5.1 g) dozorowanie przestrzeni nad podwieszonym sufitem
„Jeżeli istnieje ryzyko powstania pożaru nad podwieszonym sufitem, czujki pożarowe powinny być umieszczone w przestrzeni nad podwieszonym sufitem”. Ponadto w wyżej wymienionej specyfikacji (pkt. A.5.3.8 „Obszary niewymagające ochrony”) jak również w normie (nieaktualnej) PN – E – 08350 – 14:2002 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.” napisano:
„Pustki budowlane (łącznie z przestrzeniami pod podniesioną podłogą oraz nad podwieszonym sufitem), wymagają odrębnej ochrony za pomocą czujek jedynie wówczas, gdy:

    • istnieje możliwość silnego rozprzestrzeniania się ognia lub dymu – przez pustkę budowlaną – poza pomieszczenie, w którym powstał pożar, zanim wykryją go czujki znajdujące się poza pustką lub
  • pożar w pustce budowlanej może uszkodzić kabe instalacji bezpieczeństwa, zanim pożar zostanie wykryty.

Pustka budowlana nie wymaga odrębnej ochrony, gdy:

a) ma wysokość mniejszą niż 1m i
b) ma długość krótszą niż 10m i
c) ma szerokość mniejszą niż 10m i
d) jest całkowicie obudowana elementami z niepalnego materiału i
e) materiał palny jest tak rozłożony, że gęstość obciążenia ogniowego nie przekracza 25 MJ na każdy 1m2 powierzchni oraz
f) nie są prowadzone przez nią kable instalacji bezpieczeństwa (chyba, ze kabel ma odporność ogniową co najmniej 30 min.). Opracowanie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pt. „Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej” pkt.4.5.10 „Wpływ wentylacji powietrza na rozmieszczenie czujek” określa: „Przestrzenie nad stropami podwieszanymi lub pod podniesioną podłogą, które nie są wyższe niż 1m powinny być nadzorowane czujkami dymu.”
W pkt. 4.5.9 zapisano „Dozorowanie przestrzeni nad podwieszonym sufitem i podniesioną podłogą” zapisano: „Minimalna wysokość zamkniętej przestrzeni międzypodłogowej powinna wynosić, w zależności od wysokości czujki 15cm do 20cm… Jeżeli jednak wysokość tej zamkniętej przestrzeni zarówno międzysufitowej jak i międzypodłogowej jest mniejsza niż 15cm, nie ma możliwości dozorowania jej przy pomocy czujek punktowych.

 

W takim przypadku należy po dokonaniu analizy rozpatrzyć możliwość zastosowania systemu zasysającego.

W materiałach i na szkoleniach przeprowadzanych przez CNBOP dla projektantów, instalatorów i konserwatorów systemów sygnalizacji pożaru określa się, że w przypadku sufitów podwieszanych i podniesionych podłóg liczbę czujek w przestrzeniach (międzystropowych i międzypodłogowych) rozpatruje się w dwóch przypadkach.

    1. W przypadku przestrzeniach mniejszych od <1m należy liczbę czujek (odnosząc się do tych umieszczonych na stropie podwieszanym) pomnożyć x2 (przy braku wentylacji lub liczby wymian mniejszej niż 10 na godz).

1. W przypadku przestrzeni większych od >1m przestrzenie traktuje się jako pomieszczenia (liczbę czujek projektuje się jak dla pomieszczenia).

Zgodnie z punktem A.5.3.8 „Obszary niewymagające ochrony” w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 „Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji „: „Pustki budowlane (łącznie z przestrzeniami pod podniesioną podłogą oraz nad podwieszonym sufitem) wymagają odrębnej ochrony za pomocą czujek jedynie wówczas, gdy:…” inwestor chciałby spełnić punkty od a) do f) (które podałem wyżej) tak aby nie umieszczać czujek w przestrzeni międzystropowej (m.in. zastosować przewody oświetlenia awaryjnego oraz przewody SAP o odporności ogniowej min. 30 min.). Zastanawiam się czy takie rozwiązanie byłoby poprawne, czy też umieszczenie czujek pomiędzy sufitami jest konieczne.

LINIOWA DETEKCJA CIEPŁA W PODŁOGACH PODNIESIONYCH

Idealnym system do zabezpieczania przestrzeni pod niskimi podłogami podniesionymi są liniowe detektory ciepła cyfrowe z lokalizacją miejsca alarmu. Przykładem jest budynek Generation Park gdzie zastosowano na każdym piętrze 1 taki detektor wzdłuż tras kablowych.

Zastosowanie liniowej detekcji ciepła w tego typu aplikacjach wynika z faktu, że obszar podłóg podniesionych oraz sufitów podwieszanych wymaga detekcji pożarowej tylko z racji prowadzenia w tych obszarach instalacji kablowych. Pożar w tych obszarach wynika tylko z ryzyka przegrzewania się kabli, które to przegrzewanie jest pierwotnym źródłem pożaru, a dopiero potem dochodzi do emisji dymu, jeśli kable zaczną się tlić. Dlatego montaż kabli sensorycznych w bezpośrednim sąsiedztwie potencjalnego jedynego źródła pożaru jest nawet szybsza niż detekcja dymu, tym bardziej że kable sensoryczne ProReact EN wykrywają ciepło całą swoją długością, a nie jak w przypadku detekcji zasysającej dymu tylko w punkach zasysania. Dodatkową przewagą czujki liniowej ciepła ProReact Cyfrowy EN jest lokalizacja miejsca alarmu do 1m, czego nie mają czujki zasysające dymu. Dzięki temu szybsza i łatwiejsza jest weryfikacja zjawisk alarmowych.

Poważnym argumentem, które przekonało wielu inwestorów i zostało zaakceptowane przez inspektorów pożarowych jest pełna odporność takich detektorów na fałszywe alarmy oraz zerowe koszty serwisowe. Nie ma problemów z przepływami, zatykaniem się otworów oraz konieczności zadymiania corocznego czujek a także wymiany filtrów i konieczności udrażniania otworów zatkanych kurzem. Niemniej najważniejszym punktem jest o wiele niższa cena tych czujek i koszt instalacji. Łatwiejsza instancja daje dodatkowe oszczędności w robociźnie na poziomie co najmniej 40% w stosunku do zasysającej detekcji dymu.

Ostatnim elementem, który może być pomocny przy zastosowaniu liniowej detekcji ciepła zamiast detektorów zasysających jest możliwość zastosowania kabli dolotowych pomiędzy kontrolerem i kablem detekcyjnym. Jako kabel dolotowy stosowany jest kabel 1x2x0,8 YntksYekw.  Dzięki temu sam kontroler może być w pewnej odległości od miejsca detekcji.

Istnieje też możliwość taniej wizualizacji detektorów ciepła z precyzyjną lokalizacją miejsca alarmu na mapach w programie SCADA przez wyjście MODBUS detektora, który może być dedykowany do systemu detektorów Proreact lub być wspólnym programem dla Proreact oraz np. systemu Schrack, ESSER, Polon, Awex itd.

Detektory liniowej detekcji ciepła podobnie jak detektory zasysającej detekcji dymu mają certyfikat zgodności z normą do zastosowań budynkowych CPR tj. EN 54. Z tą różnicą, że zasysające są zgodne z normą EN-54-20 a liniowej detekcji ciepła z normą EN-54-28.

Posiadają także zgodnie z dyrektywą CPR Deklarację Właściwości Użytkowych

Cyfrowy liniowy przewód do wykrywania ciepła jest odpowiedni do wykrywania szerokiego lub szerokiego obszaru przegrzania lub pożaru, np. magazyny itp. Kabel Digital LHD powinien
być zainstalowany w minimalnej odległości między kablem a sufitem 20 mm, aby umożliwić wyzwolenie przewodu detekcyjnego przez gorące gazy unoszące się ze zdarzenia.
Należy przestrzegać maksymalnych odstępów między podporami (patrz ilustracja po prawej) i bezpiecznie przymocować kabel do sufitu lub belek. W celu uzyskania wytycznych dotyczących instalowania liniowych czujek ciepła należy zapoznać się z sekcją 22.6 normy BS 5839-1 (lub odpowiednikiem dla danego kraju). Najważniejszą kwestią do
rozważenia jest to, że żaden punkt w chronionej przestrzeni nie znajduje się dalej niż 5,3 m od najbliższego punktu na liniowej czujce ciepła.