Menu główne
×

Autonomiczny Zminiaturyzowany System Gaszenia

Opis produktu

Urządzenie gaśnicze AMFE nie jest urządzeniem wymienionym w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002), wprowadzonego rozporządzeniem zmniejszającym z dnia 27 kwietnia 2010r. (Dz. U. nr 85 poz. 553), w związku z czym urządzenie gaśnicze AMFE nie jest objęty objęty obowiązkiem przeprowadzenia procesu dopuszczania przed wprowadzeniem do obrotu o stosowania.

Ponadto ze względu na brak normy zharmonizowanej dla przedmiotowego wyrobu, nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia oceny i weryfikacji stałości użytkowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r., ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106?EWG (Dz. Urz. UE L 88.4.42011), wraz z rozporządzeniami delegowanymi.

Z uwagi na fakt nieuwzględnienia przedmiotowych wyrobów w Mandacie Komisji Europejskiej M/109 (CONSTRUCT 96/167A z uwzględnianiem zmian wprowadzonych przez mandat M/130 i M/139) wyroby te nie są objęte obowiązkiem przeprowadzenia oceny zgodności.

Funkcjonalności

Linia AMFE to w pełni autonomiczna oraz automatyczna gaśnica, która może być używana w obudowach lub szafkach zwykle nie w pełni dostępnych dla ludzi.

AMFE to skrót od Autonomiczny Zminiaturyzowany System Gaśniczy jest, systemem który reagując na temperaturę uruchamia środek gaśniczy.

Opatentowana ampułka marki JOB zawarta w głowicy pęka gdy zostanie przekroczona temperatura (w zależności od zastosowania od 57°C do 260°C), uruchamia w ten sposób mechanizm sprężynowy, który poprzez ostry bolec przebija membranę bezpieczeństwa i uwalnia środek gaśniczy.

 

Zastosowanie

AMFE stosuje się do ochrony małych zamkniętych objętości, które nie są bezpośrednio dostępne dla ludzi podczas normalnej pracy.

Przykłady zastosowań systemów AMFE:

  • automaty Vendingowe,
  • maszyny produkcyjne napędzane elektrycznie,
  • szafy elektryczne, sterownicze,
  • małe rozdzielnie elektryczne w np. przyczepach campingowych, domach drewnianych,
  • komory silnikowe w autobusach, łodziach itp.,
  • szafy Rack,
  • gabloty muzealne,
  • skrzynki depozytowe, nocne wrzutnie w bankach.

AMFE nie służy do ochrony całych pomieszczeń.
AMFE służy do ochrony urządzeń, oraz miejsc gdzie może dojść do pożaru.

Przykłady / galeria zdjęć

Zaloguj się po więcej materiałów