×

Oferta dla inwestorów i zarządców

Dla inwestorów przygotowaliśmy pakiet wsparcia, w którym oferujemy kompleksowe wsparcie procesu projektowania i realizacji inwestycji od opracowania koncepcji po wsparcie podczas nadzoru w czasie realizacji inwestycji.

 • Znamy obowiązujące przepisy
 • Mamy odpowiednie uprawnienia
 • Korzystamy z checklist

Oferta dla Ciebie

Opracowania i projekty

 • uzgadniania projektów budowlanych pod względem ochrony przeciwpożarowej,
 • uzgadniania projektów technicznych urządzeń przeciwpożarowych,
 • wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych lub powykonawczych,
 • opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • opracowywania scenariuszy rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,
 • analizy bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • opracowywania ekspertyz w zakresie bezpieczeństwa pożarowego,
 • opracowywania opinii w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Dokumentacja

 • nieodpłatne kosztorysy projektowe oparte o wyprzedzenia projektowe,
 • wykonanie dokumentacji przetargowej,
 • wykonanie scenariuszy pożarowych,
 • wykonanie lub aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Wsparcie i prace techniczne

 • doradztwo technicznego w zakresie całego procesu projektowania,
 • wykonanie „pod klucz” systemów testowych,
 • dostawę urządzeń i sprzętu przeciwpożarowego,
 • wyposażenie obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • wsparcia w zakresie nadzorów autorskich podczas realizowania inwestycji.

Przeglądy

 • wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń przeciwpożarowych,
 • wykonanie przeglądów konserwacyjnych systemów pożarowych.

Zapraszamy do współpracy

Skorzystaj z formularza kontaktowego, zadzwoń lub napisz e-mail. Opisz nam swoją sytuacje. Nasz konsultant zaproponuje właściwe dla Ciebie rozwiązanie.

+48 508 124 087
kontakt@quality07.com.pl


  Dowiedz się więcej

  Zarządca każdego obiektu, zarówno z zakresu budownictwa mieszkaniowego, jak i nieruchomości komercyjnych, odpowiedzialny jest za prawidłowe funkcjonowanie wszystkich zamontowanych w nich systemów bezpieczeństwa. W wielu krajach, w tym także w Polsce okresowa konserwacja systemów oddymiania jest obligatoryjna, regulowana prawnie.

  Ustawa o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ.U. 2010 nr 109 poz. 719)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej (DZ.U. 2005 nr 215 poz. 1823)

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz 998)

  Nakaz sporządzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego określają przepisy rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. odnośnie do ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010r.). Wg tych regulacji, wymóg taki dotyczy właściciela, administratora bądź użytkownika danego obiektu.

  Dla jakich obiektów opracowywana jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego? Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego niezbędna jest dla obiektów lub ich części, które stanowią osobne strefy pożarowe, dla budynków pełniących funkcje użyteczności publicznej, mieszkalnictwa zbiorowego, obiektów produkcyjnych, magazynowych, a także inwentarskich, gdzie istnieje strefa zagrożenia wystąpienia wybuchu, lub:

  • kubatura brutto budynku bądź jego fragmentu, będącego odrębną strefą pożarową wynosi ponad 1000 m³/nie odnosi się do obiektów inwentarskich/;
  • kubatura brutto budowlanego obiektu inwentarskiego przekracza 1500 m³;
  • obszar strefy pożarowej obiektu niebędącego budynkiem wynosi przeszło 1000 m³.

  Regulacja prawna:

  § 6.8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Prawidłowa instrukcja uwzględnia następujące elementy:

  • uwarunkowania ochrony przeciwpożarowej, które wynikają z przeznaczenia, sposobu eksploatacji, realizowanego procesu technologicznego, czy też magazynowania (przechowywania) oraz warunków technicznych obiektu, w tym ryzyka wybuchu;
  • zdefiniowanie wyposażenia w określone urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice, a także sposoby przeprowadzania ich przeglądów technicznych i zabiegów konserwacyjnych;
  • procedury postępowania w sytuacji pożaru bądź innego zagrożenia;
  • procedury zabezpieczenia prac ryzykownych pod kątem pożarowym, o ile takie prace są przewidywane;
  • uwarunkowania i organizację ewakuacji osób oraz faktyczne sposoby ich weryfikacji;
  • procedury zapoznania użytkowników obiektu, w tym personelu pracującego, z formalnymi regulacjami przeciwpożarowymi oraz zawartością przedmiotowej instrukcji;
  • wymogi o obowiązki dotyczące ochrony ppoż dla osób, które są ich stałymi użytkownikami;
  • plany obiektów, określające również ich usytuowanie, a także terenu przylegającego z uwzględnieniem parametrów graficznych.

  Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego podlega wymogowi okresowej aktualizacji, nie rzadziej niż raz na dwa lata, jak również po nastąpieniu takich zmian sposobu eksploatacji obiektu lub procesu technologicznego, które doprowadzą do wystąpienia innych warunków ochrony przeciwpożarowej.

  Na mocy § 6.2 Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów do właściwego lokalnie Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP należy dostarczyć dwie części instrukcji:

  • część I określa warunki ochrony przeciwpożarowej § 6.1 pkt.1;
  • część II definiuje plany graficzne zgodne z § 6.1 pkt.8.

  Należy jednak zaznaczyć, że ustawodawca stwierdził, iż nie każdą instrukcję obowiązkowo powinno się przekazywać do straży. Instrukcję Przeciwpożarową należy dostarczyć wówczas, gdy dotyczy ona budynku objętego wymogiem posiadania systemu sygnalizacji pożarowej. To, w których budynkach wymagany jest SSP definiuje § 28.1 rozporządzenia. Instrukcję dostarcza się do zastosowania służbowego w celu planowania, organizowania i prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych prowadzonych przez jednostki ochrony ppoż. W określonych sytuacjach Komendant Powiatowy/Miejski ma prawo zwolnić z obowiązku dostarczenia dokumentacji, jednak fakt ten nie może doprowadzić do niespełnienia warunków przedstawionych w § 6.3.
  W/w dokumenty należy przechowywać w miejscu umożliwiającym natychmiastowe wykorzystania ich w sytuacji działań ratowniczych.

  Umocowanie prawne:

  § 6.2 § 6.4, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

  Potrzebujesz innego rodzaju wsparcia?