×

Oferta dla ubezpieczycieli

Ubezpieczenia dużych i średnich ryzyk to dzisiaj nie tylko suma ubezpieczenia, składka i wypłata. To przede wszystkim proces oceny ryzyka i określenia faktycznego zagrożenia i ekspozycji ubezpieczyciela. To zadanie, w którym z praktycznego, technicznego punktu widzenia pomagamy podmiotom udzielającym ubezpieczenia.

 • Znamy proces z wielu stron
 • Mamy wieloletnie doświadczenie
 • Znamy techniczny aspekt rozwiązań

Oferta dla Ciebie

Ocena ryzyka

Ocena ryzyka w ubezpieczeniach ogniowych oraz w przedsiębiorstwach o podwyższonych ryzykach pożaru i wybuchu.

Analizy

Opracowujemy analizy kompleksowych zabezpieczeń przeciwpożarowych pomieszczeń IT o kluczowym znaczeniu dla użytkownika.

Dokumentacja

Znamy zasady projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji stałych urządzeń gaśniczych dlatego przygotowujemy różne dokumenty.

Poznaj szczegóły

Oceniamy

 • potencjalne źródła zagrożeń w pomieszczeniach technologii informatycznej IT,
 • przyczyny powstawania pożarów w pomieszczeniach IT,
 • wymagania przepisów przeciwpożarowych w zakresie ochrony pomieszczeń IT.

Sugerujemy

 • systemy techniczne stosowane do zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 • bezpieczeństwo użytkowania pomieszczeń IT.

Opracowujemy

 • dokumentacja projektowa urządzeń tryskaczowych – elementy projektowe wymagające uwagi,
 • tryskacze „gaśnicze” czy „zabezpieczające” – wybór koncepcji,
 • podstawy dobrze zaprojektowanych, zbudowanych i odebranych instalacji urządzenia tryskaczowego,
 • urządzenia tryskaczowe a obiekty zwiększonego ryzyka,
 • odbiory techniczne instalacji urządzenia tryskaczowego – przykłady błędów w wykonawstwie instalacji,
 • współdziałanie urządzeń tryskaczowych z innymi instalacjami i urządzeniami przeciwpożarowymi
  (scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru),
 • monitoring urządzeń tryskaczowych,
 • konserwacja i przeglądy urządzeń tryskaczowych.

Zapraszamy do współpracy

Skorzystaj z formularza kontaktowego, zadzwoń lub napisz e-mail. Opisz nam swoją sytuacje. Nasz konsultant zaproponuje właściwe dla Ciebie rozwiązanie.

+48 508 124 087
kontakt@quality07.com.pl


  Dowiedz się więcej

  Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, do najczęściej spotykanych zalicza się:

  1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się ogniem otwartym np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp.

  Przejawy nieostrożności to:

  • porzucanie niewygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych,
  • palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch,
  • stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych,
  • palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
  • wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych,
  • nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami naftowymi itp.

  2. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi np.:

  • stosowanie płynów zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości (zmywanie podłóg),
  • pranie odzieży w benzynie lub innym rozpuszczalniku,
  • rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej,
  • nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej np. w pobliżu źródła ognia i promieniowania cieplnego,
  • niewłaściwe posługiwanie się substancjami pirotechnicznymi (sztuczne ognie).

  3. Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych np.:

  • niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji,
  • brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym,
  • prowadzenie prac remontowo – budowlanych z użyciem ognia w pobliżu materiałów palnych.

  4. Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja. Przykłady:

  • nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczne,
  • przeciążenie instalacji elektrycznej,
  • wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń,
  •  nie usuwanie wad mających wpływ na awarie w instalacji elektrycznej,
  • eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych np. tzw. „kablówek” z drutu aluminiowego podatnego na złamania,
  • eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego,
  • samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń,
  • naprawa bezpieczników drutem,
  • stosowanie palnych osłon na punkty świetlne,
  • zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji.

  5. Wady elektrycznych urządzeń ogrzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja np.:

  • pozostawienie beż dozoru przenośnych urządzeń grzejnych takich jak, grzałki, czajniki, grzejniki, żelazka itp.,
  • eksploatacja urządzenia grzejnego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego.

  6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. Przykłady

  • niewłaściwy dobór oraz stan techniczny urządzenia ogrzewczego (pęknięcia, nieszczelności, niewłaściwe podłączenia rur dymowych),
  • nie zachowanie wymaganej odległości urządzenia ogrzewczego od materiału palnego,
  • wysypywanie żaru piecowego (szlaki) w miejscu narażonym na zapalenie,
  • uszkodzenia kominów, palenisk, przewodów dymowych i spalinowych,
  • występowanie (wbudowanie) palnych elementów konstrukcyjnych (drewnianych) w kominie,
  • niewłaściwa obsługa urządzeń i instalacji na gaz propan – butan w butlach, (odległość od źródeł ciepła, nieszczelności itp.),
  • suszenie lub przechowywanie materiałów palnych jak odzież, surowce, paliwo w bliskim sąsiedztwie źródeł ognia i ciepła,
  • zbyt intensywne palenie w palenisku powodujące wydobywanie się iskier z komina lub zapalenie sadzy,
  • brak nadzoru nad piecami w czasie palenia w nich.

  7. Wady urządzeń mechanicznych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja np.:

  • nieprawidłowy dobór konstrukcyjny urządzenia mechanicznego np. powodującego stałe tarcie, a za tym nagrzewanie się lub iskrzenie,
  • brak konserwacji urządzeń np. łożysk powodujących nagrzanie materiału przyległego,
  • pozostawienie maszyn i urządzeń lub aparatury w czasie pracy bez opieki i fachowego nadzoru,
  • brak konserwacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej.

  8. Wady procesów oraz nieprzestrzeganie reżimów technologicznych. Przykłady:

  • niewłaściwy dobór urządzeń i instalacji (wytrzymałość, średnica, ciśnienie itp.)
  • niewłaściwe dozowanie cieczy łatwo zapalnej w urządzeniu,
  • nadmierne podgrzewanie pojemników z płynami łatwo palnymi,
  • pozostawienie bez dozoru pracujących urządzeń technologicznych,
  • przekraczanie reżimu technologicznego takich jak temperatura, ciśnienie, dozowanie itp.,
  • nieszczelności aparatury i urządzeń powodujących wyciek cieczy itp.,
  • samodzielne usuwanie automatyki sterowania i kontroli urządzenia.

  9. Nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych np.:

  • niewłaściwe składowanie materiałów i surowców mogących wchodzić z sobą w reakcje chemiczne, bądź też reagujących na ciepło, światło, wilgoć itp.,
  • przechowywanie materiałów palnych (cieczy) w nieszczelnych naczyniach bądź podatnych na stłuczenia.

  10. Samozapalenie się materiałów.
  Samozapalenie powstaje na skutek zachodzących procesów biochemicznych w materiale podatnym na takie czynniki. Proces ten powoduje samo ogrzewanie i w konsekwencji często prowadzi do samozapalenia. Samozapaleniu ulegają materiały zaolejone np. zbite w skrzyni czyściwo, materiały wilgotne, takie jak węgiel, siano, pasza, nawozy sztuczne niewłaściwie składowane.

  11. Wyładowania elektryczne.
  Wyładowania elektryczności dzieli się na:

  • wyładowania atmosferyczne (pioruny),
  • wyładowania elektryczności statycznej.

  12. Wyładowania atmosferyczne mogą powodować ofiary w ludziach. Na wyładowania tego typu najbardziej narażone są wysokie obiekty i odosobnione drzewa. Powstałym wskutek wyładowań atmosferycznych pożarom można zapobiegać tylko zakładając właściwie wykonane instalacje odgromowe, czyli piorunochronne.

  13. Elektryczność statyczna polega na powstaniu ładunków elektrycznych na częściach maszyn, instalacjach, pasach transmisyjnych, itp., miejscach, gdzie następuje stykanie się i rozdzielanie różnych ciał, tarcie, przelewanie, przewijanie, chodzenie w gumowym obuwiu itp. Zjawiska powyższe mogą powodować powstawanie iskier. Zapobiegać temu można poprzez uziemianie różnego rodzaju maszyn, zbiorników i instalacji.

  14. Podpalenia.
  Najczęściej podpalenia powstają na tle:

  • zazdrości lub konkurencji,
  • chęci ukrycia nadużyć finansowych,
  • zatarcia śladów przestępstwa,
  • otrzymania zysku z tytułu odszkodowania,
  • choroby psychicznej itp.

  15. Inne przyczyny pożarów:
  Do tej grupy przyczyn powstawania pożarów zalicz się między innymi:

  • iskry wydobywające się z parowozu lub urządzenia szlifierskiego,
  • magazynowanie materiałów palnych w pobliżu budynków,
  • stosowanie iskrzących urządzeń i obuwia w pomieszczeniach zawierających stężenia gazów lub płynów wybuchowych,
  • otwieranie beczek z rozpuszczalnikiem przy użyciu iskrzących narządzi,
  • nie oczyszczanie w przewidzianych terminach przewodów dymowych i spalinowych itp.

  Potrzebujesz innego rodzaju wsparcia?