Menu główne
×

ZASIĘG DETEKCJI CZUJEK CIEPŁA

Cyfrowy liniowy czujka ciepła zapewnia ciągłą nieprzerwaną detekcję na całej długości, co pozwala na rozstaw 10,6 m między przebiegami na płaskim suficie. powinien przebiegać przez całą długość pomieszczenia, aby zapewnić pokrycie narożników. Pod dachami spadzistymi dodatkowy 1% na stopień kąta nachylenia dachu dotyczy LHD w odległości 150 mm od wierzchołka. W przypadku czujek analogowych wartości te określa TS-54-14. Liniowe, czujki ciepła powinny być instalowane nie bliżej niż 25mm i nie dalej niż 150mm od sufitu. Maksymalny rozmiar strefy nie powinien przekraczać 2000 metrów kwadratowych. Wartości zgodnie z BS5839 . Maksymalna strefa dozorowa to 2000m2 zgodnie z wytycznymi BS i SITP. W przypadku czujek dwukanałowych daje to 4000m2.

LINIOWA DETEKCJA CIEPŁA = LDC

Kabel zmiennooporowy Analogowy i polimerowy Cyfrowy Światłowód do detektora SL+/ DETECT Rurka Fi 7-miedziana do systemu ADW

W przypadku projektowania/instalowania wielostrefowego LHD obejmującego duży obszar np. tunel, parking, piętro techniczne – to poważne wyzwanie, jeśli chcesz zapewnić adresowalność alarmu pożarowego, lokalizację alarmu z precyzją czujek punktowych. Zaawansowany LHD, jak DETECT lub SL+, posiada certyfikat EN54-22 do wykrywania alarmu pożarowego nawet do 24 km światłowodowego kabla czujnika na pojedynczą jednostkę detektora. DETECT może zlokalizować alarm z dokładnością przestrzenną do 0,5 m wzdłuż kabla czujnika, ale jaka jest wartość dla wykrywania i alarmowania pożaru, jeśli nie można uzyskać tych informacji w centrali przeciwpożarowej z powodu ograniczeń interfejsu LHD – FDS? Wyświetlacz LHD lub oprogramowanie PSIM/SCADA na komputer PC NIE są certyfikowanym interfejsem alarmu przeciwpożarowego dla operatora systemu, strażaka zgodnie z normami EN54. Można je traktować wyłącznie jako interfejs pomocniczy. Jeśli chcieliby Państwo zlokalizować alarmy z precyzją detektorów punktu cieplnego, których promień wykrywania wg europejskiego CEN/TS 54-14:2018 wynosi 4,5 m, to przy tradycyjnym przekaźniku LHD -> interfejs wejścia stykowego FDS potrzebne byłyby setki takich przewodowych sygnałów na każdy LHD obejmujący większy obszar. Poza ogromnymi kosztami takiego interfejsu i ręcznym okablowaniem wszelkich zmian interfejsu, dostępne na rynku LHD z certyfikatem EN54-22 nie zapewniają tylu wyjść przekaźnikowych z certyfikatem EN54-22, co interfejs alarmowy. Nie ma kompromisów, aby poważnie ograniczyć funkcjonalność alarmu przeciwpożarowego LHD? Światłowód DETECT LHD eliminuje ten problem z interfejsem/integracją dzięki bezpośredniej integracji protokołów cyfrowych z systemami BMS innych producentów. Jednostka DTS komunikuje się dwukierunkowo z systemem sygnalizacji pożaru także przekaźnikowo. Lokalizacja alarmu, rozmieszczenie stref detekcji może być dowolnie i gęsto konfigurowane wzdłuż kabla sensorycznego, bez żadnych limitów i kosztów na każdy transmitowany sygnał. Ponadto możliwa jest stopniowanie alarmów: oprócz zgłaszania alarmów pożarowych EN54-22, również alarmu wstępnego dla wczesnego ostrzegania pożarowego lub alarmy techniczne np. alarmy pożarowe. dla tryskaczy można skonfigurować alarm zamarzania. Jednostka DTS DETECT z perspektywy interfejsu operatora centrali pożarowej komunikuje zdarzenia i odbiera polecenia w dokładnie taki sam sposób, jak dowolna centrala SAP w tym samym systemie obsługującym do 1000 niezależnych stref alarmu pożarowego na czujkę DTS z indywidualnymi kryteriami alarmowania i znacznikami identyfikacyjnymi w każdej strefie. DTS = Digital Temperature Sensor PN / EN 54-22 Norma europejska obejmuje liniowe kasowalne czujki ciepła zbudowane z elementu detekcyjnego w postaci światłowodu, rurki ciśnieniowej lub zmiennooporowego lub polimerowego kabla detekcyjnego podłączonego do elementu sterującego, albo bezpośrednio, albo poprzez moduł interfejsu, przeznaczone do stosowania w budynkach, budowlach lub ich otoczeniu jako elementy systemów sygnalizacji pożarowej (patrz EN 54-1:2011). W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości użytkowych na potrzeby oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych liniowych kasowalnych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także liniowych czujek ciepła przeznaczonych do zabezpieczenia miejscowego lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń przemysłowych. Liniowe kasowalne czujki ciepła o specjalnych charakterystykach oraz opracowane dla szczególnych zagrożeń nie są uwzględnione w niniejszej EN. W warunkach wysokiej temperatury otoczenia gdzie kable nie nadają się najlepszym rozwiązaniem jest LDC oparta na rurkach miedzianych lub ze stali niedrzewnej systemu ADW.

 

Detektor analogowy zgodny z EN 54-22 . System ProReact EN Analogue LDC wykorzystuje wrażliwy na ciepło kabel do monitorowania obszaru, krytycznego sprzętu itp. Pod kątem przegrzania lub pożaru. Analogowa kompozytowa jednostka sterująca ProReact EN w sposób ciągły monitoruje rezystancję wrażliwych na temperaturę polimerów w kablu ProReact EN Analogue LDC. Rezystancja kabla ProReact EN Analogue LDC spada wraz ze wzrostem temperatury wokół kabla. Nieprawidłowa zmiana rezystancji, spowodowana przegrzaniem, wzdłuż kabla wyzwala alarm wstępny lub alarm właściwy w analogowej zespolonej jednostce sterującej ProReact EN. Analogową kompozytową jednostkę sterującą ProReact EN można podłączyć do konwencjonalnego lub adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru. System ProReact EN Analogue LDC został zaprojektowany w taki sposób, że alarm zostanie wyzwolony, gdy temperatura wokół odcinka kabla ProReact EN analogowego LDC (równa 3% jego całkowitej długości) osiągnie nominalną temperaturę alarmową określoną z góry przez wybrane ustawienie. Rzeczywista temperatura ekspozycji wymagana do wyzwolenia alarmu będzie niższa niż nominalna temperatura alarmu, jeśli większa część kabla ProReact EN analogowego LDC zostanie wystawiona na nadmierny wzrost temperatury. Podobnie, rzeczywista temperatura ekspozycji będzie wyższa niż nominalna temperatura alarmowa, jeśli krótszy odcinek kabla analogowego LDC ProReact EN zostanie narażony na nieprawidłowy wzrost temperatury. Gdy kabel czujnika jest instalowany i eksploatowany w cieplejszych środowiskach, może być konieczne wystawienie kabla czujnika na działanie wyższej temperatury niż wymagana w chłodniejszym otoczeniu, aby wyzwolić alarm dla danego ustawienia w analogowej kompozytowej jednostce sterującej ProReact EN. W takich okolicznościach analogowa kompozytowa jednostka sterująca ProReact EN dynamicznie dostosowuje próg alarmowy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo fałszywych alarmów. Dostępne są kable w otulinie PCV, Nylonowej i Zbrojone. Czujka posiada certyfikat stałości właściwości użytkowych zgodności z PN/EN-54-22 VDS i CNBOP. Zgodnie z TS-54-14 maksymalna wysokość zastosowania to 9m w klasie A a 7,5m w klasie B. Promień detekcji 4,5m.

 

PN / EN 54-28.  Niniejsza Norma Europejska dotyczy liniowych niekasowalnych czujek ciepła, składających się z elementu czułego wykorzystującego sensorowy kabel elektryczny podłączony do układu nadzorującego czuły element, albo bezpośrednio albo przez moduł interfejsu do centrali sygnalizacji pożarowej, przeznaczonej do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej, instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków oraz w inżynierii lądowej (patrz EN 54-1:2011). Niekasowalny element czuły ma stałą temperaturę progu alarmowego i nie rozróżnia stanu zwarcia od stanu alarmowego. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i kryteria oceny właściwości, odpowiednie metody badań i przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych  liniowych niekasowalnych czujek ciepła zgodnych z niniejszą Normą . Nie ma europejskich wytycznych projektowych dla czujek cyfrowych. Wytyczne TS-54-14 odsyłają w zakresie zasad projektowania i użycia tego typu czujek do wytycznych producenta systemu. W porównaniu do detektorów analogowych maksymalna wysokość zastosowania w budynkach to 5m, a promień detekcji do 5,3m.

Detektor cyfrowy zgodny z EN 54-28 Kabel 78 i 88 stopni Celsjusza. W wersji zgodnej z UL możliwe są też inne kable w tym 68 stopni oraz 108 i 185 i 208, a także kable zbrojone i nylonowe.