Menu główne
×

Projektowanie rurociągu

Karta katalogowa  Pipecad – quality07.com.pl -Oprogramowanie dostępne w Strefie Partnera

Powyższy program dla detektorów HSSD2  oraz Micra 25 i 100.

Wersję PipeCAD 3.X można pobrać w dziale detektora Stratos ML lub Micra 10 Strefy Partnera.

 

RURKAD – Oprogramowanie pomaga w doborze odpowiedniej ilości otworów zasysających oraz ich średnicy. Projektowanie możliwe jest w środowisku 2 lub 3D. Możliwa jest też symulacja zjawisk pożarowych i rozchodzenia się dymu.

Symulacja czułości układu detekcyjnego – Detektor + orurowanie pozwalająca określić klasę tego układu zgodnie z norma EN-54-20 jest obligatoryjna. Certyfikat CPD detektora uzależnia użycie detektora od wykonania takiej symulacji w programie RURKAD. Wyjątkiem jest detektor NANO, dla którego certyfikat podaje stałe wartości czułości w poszczególnej klasie w uzależnieniu od ilości otworów i maksymalnej długości orurowania. Niemniej średnicę otworów, ich usytuowanie oraz budowę rurociągu należy opierać o instrukcję opracowane przez producenta i dystrybutora.

Podstawowe zasady projektowania zasysających czujek dymu

Na rozprzestrzenianie się dymu w obiekcie ma wpływ wiele czynników, ale na pewno nie użyta technika wykrywania zagrożenia. Dlatego w wielu instalacjach można rozmieszczać otwory zasysające, korzystając z wytycznych dla czujek punktowych. Otwory zasysające to, w przybliżeniu, konwencjonalne czujki punktowe bez wskaźników zadziałania. Stąd wynikają ograniczenia przestrzeni, która może być chroniona jednym detektorem zasysającym. Pod wieloma względami otwory ssące są dogodniejsze niż czujki punktowe – mogą być umieszczane w miejscach, w których są silne przepływy powietrza, albo tam, gdzie nie ma miejsca na czujki punktowe. Mogą one być skierowane poziomo, można je dowolnie umiejscowić oraz łatwo i tanio zmienić ich lokalizację. Czujki zasysające mają wiele istotnych parametrów, które wzajemnie na siebie wpływają. Dobór zasysających czujek dymu powinien opierać się głównie na analizie warunków środowiskowych, w których będą one pracować. Nie istnieje czujka, która jest najlepsza dla każdego obiektu. Trzeba dobrać czujkę do konkretnego zastosowania. Na przykład w miejscach, w których są silne przepływy powietrza, (serwerownia, szyb windowy) czujka powinna mieć silny wentylator. W serwerowni ważnym parametrem jest maksymalna liczba otworów zasysających w klasie A, a dopuszczalna długość rur jest w praktyce nieistotna. W magazynie wysokiego składowania bardzo wygodne są długie kapilary. Jeśli system umożliwia stosowanie wielometrowych kapilar, to należy tę cechę wykorzystać. Wyobraźmy sobie magazyn bardzo wysokiego składowania chroniony zgodnie z wymaganiami VdS, według których co 6 m w pionie musi być warstwa otworów zasysających. Czy oznacza to albo kolumnadę rur pionowych z otworami co 6 m, albo warstwy rur poziomych co 6 m? Niekoniecznie. Projektuje się rurę z otworami na wysokości 12 m, a kapilary rozprowadza się w dół na 6 m oraz w górę na 18 m. Następna warstwa rur jest dopiero na wysokości 30 m, kapilary rozprowadza się w dół na 24 m, w górę na 36 m itd.

Projektowanie przebiegu orurowania

Chyba najbardziej czasochłonnym etapem projektowania jest wprowadzanie orurowania do programu służącego do obliczania przepływów w systemie zasysającym. Może dlatego w wielu projektach spotyka się konfiguracje, które są łatwiejsze do wpisania do programu, ale mniej korzystne z punktu widzenia przepływów. Jak podzielić jedną rurę na cztery? Bardzo często jest to kaskada widełek. Takie rozwiązanie jest łatwe do zaprojektowania, ale wydłuża rury. Są tu odcinki, które zawracają. Zamiast tego zróbmy gałęzie odchodzące od głównej rury. W obu rozwiązaniach parametry wykrywcze są porównywalne. Czasem taka różnica decyduje o liczbie czujek, których trzeba użyć. W celu właściwego zaprojektowania rurociągu, w szczególności wówczas, gdy mamy do czynienia ze skomplikowanym, niestandardowym układem rur, niezbędne jest korzystanie z profesjonalnego narzędzia programowego, uwzględniającego wszystkie kluczowe parametry techniczne oraz ograniczenia wynikające z obowiązujących norm (w Europie – EN54-20). Bardzo przydatne są takie opcje jak promień detekcji otworów zasysających oraz zarys chronionego pomieszczenia w układzie 2D lub nawet 3D importowany z pliku CAD lub narysowany ręcznie w programie symulacyjnym. Z przebiegiem orurowania związany jest problem przenoszenia wyników obliczeń z jednego detektora na inny, innego producenta. Jeśli projekt był wykonany zgodnie z regułami sztuki, czyli najpierw rozmieściliśmy otwory zasysające w miejscach, gdzie spodziewamy się skutecznego wykrywania dymu, to oczywiście można „przenieść” rozmieszczenie otworów. Czy można „przenieść” przebieg orurowania? Tego nie można jednoznacznie powiedzieć. Nieskomplikowane układy orurowania często dadzą się „przenieść”. Jeśli jednak projektant wykorzystał unikalne cechy jakiegoś systemu, na przykład długie kapilary, to układ rur trzeba zaprojektować od nowa. Koniecznie trzeba ponownie obliczyć średnice otworów i parametry wykrywcze narzędziem dostawcy użytego systemu. Czujki zasysające mają tak różne parametry i pracują z tak różnymi przepływami i nastawami, że założenie, że parametry te są uniwersalne, jest błędne.

Oprogramowanie RURKAD jest darmowe i można korzystać z niego we własnym zakresie. Aczkolwiek producent i dystrybutor nie borą odpowiedzialności za nieodpowiednie lub błędne korzystanie z tego narzędzia. W celu zapoznania się z zasadami korzystania z programu RURKAD zaleca się przejście szkolenia organizowanego przez naszą firmę i uzyskanie certyfikatu autoryzowanego instalatora detektorów Stratos. Certyfikat zawsze wydawany jest na 2 lata.

RURKAD to złożone narzędzie oferujące jako jedno z nielicznych na rynku symulowanie czułości układów detekcyjnych w 2 lub 3D oraz możliwość symulacji w oparciu o układ rysowany na podkładzie chronionego pomieszczenia. Zarys pomieszczeń można zaimportować z pliku dxf (CAD) lub narysować ręcznie, a także korzystać z automatycznego kreatora 3D.

Pipe CAD pozwala także na współpracę z oprogramowaniem do symulacji dynamicznego rozwoju pożaru. Dzięki temu RURKAD jako jeden z nielicznych na rynku symuluje czas transportu dymu nie tylko od ostatniego otworu orurowania, ale także czas transportu od podłoża do orurowania.

RURKAD jako jedyny na rynku umożliwia etykietowanie rysunków oraz wykonanie kosztorysu projektu.

RURKAD jako jeden z nielicznych tego typu programów podaje sumaryczną wymianę powietrza dokonaną przez detektor oraz rozbicie na poszczególne otwory oraz czułość w Zac./m każdego otworu.

Zgodnie z najnowszych TS oraz od dawna w wytycznych VDS dla pomieszczeń powyżej 12m w przypadku użycia zasysającej detekcji dymu wymagane jest wykonanie pożarów testowych. Autorzy nie wspominają w wytycznych, czy muszę to być pożary testowe post factum, czy a priori. Dlatego dzięki posiadaniu w programie PipeCAD wtyczki do programu FireDynamicsSimulation możemy robić obliczenia rozchodzenia się dymu dla założonych pożarów testowych w projektowanej bryle chronionych pomieszczeń. Raporty z uproszonych obliczeń możemy dołączać do projektu w ten sposób bardziej uwiarygadniać przyjęte założenia projektowe. Wytyczne TS nie odnoszą się w kwestii pożarów testowych do magazynów wysokiego składowania gdzie mamy detekcje wielopoziomową. Tak więc dotyczy to tylko wysokich hal przemysłowych. Poniżej przykład pliku z użyciem palnika do wykonanie obliczeń szybkości rozchodzenia się dymu w założonej bryle pomieszczenia z dowolnym palnikiem dla różnych pożarów testowych. W raporcie podajemy zrzuty ekranu w wizualizacji rozchodzenia się dymu i czasu dotarcia do zaprojektowanych miejsc detekcji zasysającej. Zrzut ekranu z programu PipeCAD z przykładowym plikiem współpracy z FDS i palnikiem pożaru testowego.

Aplikacja RURKAD współpracuje z zewnętrznym symulatorem dynamiki pożaru umożliwiającym przeanalizować proces potencjalnego rozpowszechniania się dymu w obiekcie i na podstawie tych założeń optymalnie zaprojektować system detekcji i gaszenia. FDS- Fire Dynamics Simulator . Więcej informacji o FDS można znaleźć na stronie producenta – http://www.fire.nist.gov/fds/index.html

Oprogramowanie dostępne w Strefie Partnera

RURKAD potwierdza przy skomplikowanych rurociągach przynależność systemu do klasy czułości podając symulacyjne wartości czułości dla każdego zaprojektowanego punktu detekcji. Poza tym RURKAD umożliwia wykonanie rysunków systemu w układzie 2D z zaznaczonymi okręgami odpowiadającymi zakresowi czułości czujki punktowej. Rysunki w 3D idealnie pokazują małe systemy w serwerowniach oraz przestrzenny przebieg rurociągi i kapilar prowadzonych do szaf serwerowych.

 

Program RURKAD służy także do kosztorysowania i podsumowania ilości potrzebnych materiałów.

Aby program podał nam ceny i symbole dystrybutora należy podmienić domyślne symbole i ceny w katalogu instalacyjnym w pliku Tube.ini. Nazwę i typ rurki definiujemy samodzielnie w Opcjach – Typ rury… w samym programie.

Przykład projektu w 2D i 3D dla serwerowni. Praktyczne uwagi na temat pracy z programem PipeCad znajdują się w dziale „Do pobrania” – szkolenia

POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI PROGRAMU RURKAD

Film szkoleniowy z polskim komentarzem znajduje się w zakładce – Do pobrania. Dostępny po zalogowaniu i podaniu hasła. W zakładce Szkolenia znajdują się także praktyczne uwagi na temat pracy z tym programem.

Program RURKAD umożliwia także importowanie nieregularnych podkładów z programu AutoCad i dzięki temu dokładne projektowanie pokrycia promieniami detekcji, które generuje program, całej powierzchni chronionego pomieszczenia. Tylko nasz program posiada takie pomocne dla projektantów narzędzia.

Nowy RURKAD 2.0 – nowe funkcje

 1. Obsługa tylko nowego detektora ML oraz Micra 10.
 2. Możliwość eksportu układu rur i pomieszczenia chronionego do formatu CAD w 3D
 3. Widok projektowanego układu w 3D
 4. Edytowalne kolory kresek
 5. Raport w formacie HTML
 6. Raport harmonogramu wierceń i rurowania
 7. Zestawienie sprzętu włączając zasilacz i akcesoria rurowe jak grzałka lub odstojnik wody i filtr zewnętrzny oraz zdalne wyświetlacze oraz wszystkie typy stosowanych kapilar.
 8. Do 20 detektorów w 1 projekcie
 9. Import podkładów w formacie JPG lub DXF (CAD).
 10. Funkcja Kopiuj i Wklej dla części lub całości układu rur i detektorów
 11. Liniowe skalowanie rysunku
 12. Rysowanie krzywych dla zarysów pomieszczeń chronionych
 13. Rysowanie rurki recyrkulacji powietrza
 14. Oprogramowanie pomocnicze do kalkulacji grzałek pasywnych
 15. Etykiety z edytowalnym kolorem czcionki
 16. Powiększony obszar roboczy do 500mx500m

Podczas projektowania rurociągu możemy wykonać również wizualizację pożaru. Więcej informacji na ten temat oraz filmów znajdziesz w zakładce Pożary testowe.

Praktyczne uwagi dla projektantów systemu Stratos robiących symulację w programie PipeCad