×

Polityka prywatności

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej https://quality07.com.pl. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Dokument Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z: Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej RODO).

Administrator danych i kontakt do niego.

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Quality07 TM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495), ul. Szomańskiego 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000946137, tel. +48 728 806 471, e-mail biuro@quality07.com.pl W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych. zwana dalej „Administratorem”.

Zakres i Cel zbieranych danych.

 1. Serwis umożliwia Pani/u kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/a danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości.
 2. Administrator gromadzi dane związane z Pani/a aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 3. Serwis przetwarza Pani/a dane osobowe w następujących celach:
  1. Prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz sklepu internetowego, oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO;
  2. Obsługi konta i realizacji zamówień – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy.
  3. Wysyłka informacji marketingowych – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przesyłania informacji marketingowych na wskazanym przez użytkownika kanałem komunikacji – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – zgody przesyłanie zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail.
  4. Obsługa formularza kontaktowego – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora
  5. Obsługa formularza zwrotów – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu obsługi zgłaszania zwrotów – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy.
  6. Obsługa formularza reklamacji  – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu obsługi zgłaszania reklamacji – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy.
  7. Rekrutacji online- przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia praocesu rekrutacji – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO – złożenie aplikacji
  8. Szkolenia Instalatorów – przetwarzanie jest niezbędne organizacji i przeprowadzenia szklenia współpracujących z nami Instalatorów – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO
  9. Organizacji i prowadzenia szkoleń – przetwarzanie jest niezbędne do zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO
  10. Wykonywania usług serwisowych – przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonywania usług serwisowych – – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO
  11. Prowadzenie Strefy Partnera – przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strefy Partnera – – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO
  12. analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora/Serwicu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  13. udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Źródła danych.

 1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem/Serwisem, dane zostały udostępnione nam bezpośrednio od Pani/a., na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, czy podczas zakładania konta.
 2. Jeżeli Pani/a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę sprawę skierowała do Administratora/Serwisu, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis sprawy.
 3. Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów np.: adres IP, oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

Rodzaj danych.

W Serwisie znajdującym się pod adresami: https://quality07.com.pl są gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, nazwa firmy, NIP, REGON, adres IP, treść zapytania, oraz ew. dołączone załączniki. Gość Serwisu może również dobrowolnie wyrazić, zgodę na wykorzystanie podanych danych tj. adresu e-mail, w celu realizacji marketingu indywidualnego Administratora danych osobowych.

Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.
 3. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony będą: dostawcy usług IT, firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, a w przypadku reklamacji producent towaru. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania zawartej zgodnie z art. 28 RODO. Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim zakresie, który zapewni realizację ich usług tak, aby mógł/ mogła Pan/Pani zamówić i otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.
 4. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora danych osobowych do przekazania ich uprawnionym podmiotom.
 5. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

Prawo do wycofania zgody.

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt z Panią/em.

Obowiązek lub dobrowolność podania danych.

 1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy.
 2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie w Serwisie. Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość korzystania z Serwisu.

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych
Zgodnie z art. 15 – 22 RODO każdemu użytkownikami przysługują następujące prawa:

 1. Prawo dostępu do danych a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
 2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.
 3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  1. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich poprawy
  2. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  3. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)
 6. Prawo do sprzeciwu. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
 7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres ………….
  1. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy.
  2. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Spółki prowadzonej przez Administratora danych, listu poleconego zawierającego takie żądanie.
 8. Zgodnie z przepisami prawa Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jednakże w przypadku skompilowanego żądania Administrator może wydłużyć czas udzielenia odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. Jeśli termin zostanie wydłużony Administrator poinformuje osobę składającą żądanie o przyczynach wydłużenia terminu. Jeśli Administrator nie podejmie działań wskazanych w żądaniu poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.
 9. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na przesyłanie zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail.
 10. M Pan/i prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czas przechowywania danych

 1. Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją.
 2. Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.

Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

 1. za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie.
 2. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
 3. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.
 4. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.
 5. Szczegółowa informacja dotycząca plików cookies znajduje się w Polityce plików Cookie

Zabezpieczenia

 1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył  stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych w firmie.
 2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa a w szczególności:
 3. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora danych mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora danych oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 4. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art.28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz , prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
 5. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną,  Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
 6. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora danych należytej staranności.

Zmiana polityki prywatności

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.