Technologia Inteligencji ClassiFire ® -Sterowanie adaptacją czułości

Classifire ® – Ściągnij prezentację Power Point

 

Inteligencja ta umożliwia adaptację czułości detektora do zmian w obiekcie w okresach długoterminowych tj. powyżej 24h.

W ramach 1 doby zmiany czułości steruje funkcja lub jej brak – Dzień/Noc.

W ciągu tygodnia lub miesiąca lub roku zmianami czułości w przedziałach 1 dobowych wymusza ClassiFire® zamieniając położenie progów 1-3 (bez Alarm/Pożar2) w zależności od średniego zadymiania z poprzedniej zbadanej doby oraz od faktu, czy na obiekcie są duże zmiany zadymienia tła opisywane parametrem odchylenia od średniej tj. wariancją.

Oba parametry są po okresie 24h zapisywane w detektorze i kolejna doba czuwania ma czułość opartą o dane średniej i odchylenia z poprzedniej doby. W pierwszym cyklu pierwszą dobą zastępuje okres szybkiego uczenia (15 min).

Jeśli w czasie doby badanej nastąpi alarm pożarowy (dowolny próg) – detektor ignoruje dane z tej doby i pracuje na danych z poprzedniej tzw. czystej.

Detektor w 3 z 4 progów zadymienia programujemy stałymi wartościami tzw. Odchyleń od średniej, które w zależności od zbadanej wartości odchylenia i samej średniej powoduje, że detektor sam zmienia swoją czułość doba po dobie o tej samej porze w zależności od zmian zadymienia tła na obiekcie.

Ściągnij prezentację Power Point opisująca tę funkcję szczegółowo. 

You do not have the latest version of Flash installed. Please visit this link to download it: http://www.adobe.com/products/flashplayer/

 

Film jest dostępny również pod linkiem

Powyższe wideo demonstruje proces uczenia się przez detektor Stratos zadymienia tła. Na filmie widzimy obraz z programu Remote3 podłączonego do detektora. W ten sposób widzimy odczyty detektora w sposób graficzny. Program Remote3 jest bezpłatny i służy do programowania i konserwacji detektorów Stratos. Poza tym umożliwia podgląd ustawień i testy zadziałania detektora.

Zadymienie tła występuje zawsze w wyniku spalania drobin kurzu na grzałkach i szczotkach silników np. od wentylatorów komputerowych. Proces uczenia się tła zadymienia odbywa się we wszystkich typach detektorów zasysających, ale tylko w detektorach Stratos, dzięki opatentowanej technologii Classifire ®proces ten przebiega w cyklach dobowych przez cały czas pracy detektora z podziałem ewentualnie na dwa okresy = dzień/noc. Film prezentuje w przyspieszonym tempie proces, który trwa na obiekcie miesiącami. System skanuje poziom zadymienia tła (czerwony linia na dole ekranu) i przesuwa progi alarmowe w zależności od zwiększenia lub zmniejszenia tego poziomu. Dla zaprezentowania tego procesu użyliśmy funkcji „Szybkiego uczenia”, która trwa 15 min i normalnie wtedy nie powinno się zadymiać detektora. Niemniej dzięki zadymieniu w tym czasie uzyskujemy przyspieszony efekt, tego co odbywa się w dłuższym okresie na obiekcie z dnia na dzień. Tylko próg Pożar 2 nie podlega procesowi względnej zmiany i zachowuje się jak wszystkie progi w detektorach konkurencyjnych do Sratos czyli zachowuje bezwzględne położenie w stosunku do poziomu dymu tła. Dla zapewnienia 100% bezpieczeństwa tego procesu progi zmieniają się po upłynięciu 24h jeśli w tym czasie nie ma gwałtownych przyrostów dymu. Jeśli takie się pojawią system nie bierze pod uwagę tej doby i stosuje ustawienia progów z doby poprzedniej.

Tak więc tylko odczyty tła z okresów normalnej pracy na obiekcie są brane pod uwagę do przesunięcia progów w prawo lub w lewo.

W detektorach konkurencyjnych, aby dostosować czułość detektora przez zmianę progów w stosunku do zadymienia tła należy dokonać ponownego ręcznego uczenia się detektora, co wiąże się z obecnością na obiekcie ekipy instalacyjnej przez co najmniej kilka godzin, a to generuje dodatkowe koszty eksploatacji systemu. Jeśli takiego uczenia instalator nie przeprowadza regularnie, a w obiekcie dochodzi do skoków poziomu tła np. w wyniku wprowadzania się nowych najemców lub wyprowadzania to system okresowo jest za czuły (mała odległość progu alarmowego od poziomu tła) lub zbyt mało czuły (duża odległość progu alarmowego od poziomu zadymienia tła), co może powodować opóźnienia w alarmowaniu lub częste fałszywe alarmy. Proces ten wyjaśnia dokładniej prezentacja Power Point.

 

Zadymienie tła w filmie reprezentuje skala (detector output) – na dole ekranu czerwona strzałka oraz skala procentowa Zad/m.

Progi alarmowe to flagi z opisem Pom, Alarm wstępny, Pożar 1 i Pożar 2. Procesowi Classifire podlegają progi Pom, Alarm wstępny i Pożar 1.

Nad oknem podglądu progów i poziomu dymu mamy wykres harmonogramu (20 tys. zdarzeń) który rejestruje w zadanej częstotliwości poziom dymu i poziom przepływu powietrza w rurociągu na osi czasu. Ramka okna to menu i ikony skrótu innych opcji programu Remote 3.

Jasno niebieskie słupki po lewej stronie wykresu to graficzny obraz statystycznej obróbki procesu skanowania powietrza w komorze przez pulsujące światło lasera. Więcej na ten temat poniżej.

 

Więcej wideo na temat programowania detektorów znajduję się w dziale do pobrania > szkolenia.

 

POBIERZ PREZNETACJĘ- ClassiFire -Zmienne automatycznie progi zadziałania w zależności od zmian zanieczyszczenia tła

 

Szczegółowiej na temat technologii Classifire ®można znaleźć także poniżej.

Detektory firmy Airsense jako jedyne na rynku dysponują opatentowaną technologią LDD oraz ClassiFire. Obie technologie zapewniają statystycznie-selektywne podejście do detekcji i eliminowanie fałszywych alarmów. Detektory prowadzą ciągłą analizę zanieczyszczenia tła i nie biorą go pod uwagę przy analizie dymu będącego wynikiem pożaru. Analiza może być podzielona na dzienną i nocną, a przełączenie następuje automatycznie nawet godzinę przed zaprogramowanym czasem jeśli zmieni się charakterystyka zaprogramowanego zanieczyszczenia tła dla normalnego stanu nocy lub dnia. Co to jest opatentowana technologia Classifire i LDD? Co powoduje, że Stratos jest wyjątkowy?

Jak wiemy większość systemów wczesnej detekcji dymu analizuje stan zadymienia na obiekcie podczas procesu wstępnego uczenia się. W czasie tym powinno zachować się szczególne warunki i unikać zdarzeń alarmowych. Takie skanowanie często robione jest w początkowej fazie pracy obiektu, gdzie właściwe poziomy zanieczyszczeń tła cząstkami dymowymi, emitowanymi przez klimatyzatory i komputery są jeszcze nie w pełni ukształtowane. Generalnie im obiekt starszy tym rozrzut normalnej zmiennej w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia jest większy. Skutkuje to tym, że w detektorach konkurencyjnych automatycznie ustawiane progi alarmowe w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia w miarę ubiegającego czasu dewaluują się. Poziom zanieczyszczenia przesuwa się i progi alarmowe znajdują się w strefie dymu tła -generując fałszywe alarmy pożarowe. Można temu zapobiec przez okresowe powtarzanie procedury autouczenia się tła i automatycznego odświeżania poziomów progów alarmowych. Niemniej wymaga to częstych wizyt na obiekcie i zapewnienia w czasie 24h nadzoru serwisowego obiektu, aby nie doszło podczas uczenia do zdarzeń alarmowych. Classifire to opatentowana technologia firmy Airesense, która eliminuje konieczność przeprowadzania ręcznego odświeżania poziomu zanieczyszczenia tła i zmiany położenia progów alarmowych. Classifire w cyklach dziennych i półdziennych cały czas w tle tworzy nową matrycę poziomu dymu tła pracując na matrycy z poprzedniego dnia. Jeśli w czasie tworzenia nowego wzorca nie wystąpią zdarzenia alarmowe system podmienia starą matrycę na nową i przesuwa progi odpowiednio w stosunku do nowego poziomu dumu tła. W ten sposób system w sposób automatyczny i ciągły podąża z dopasowaniem nowych progów alarmowych do zmieniających się poziomów zadymienia generowanego w obiekcie przez naturalne procesy spalania kurzu na grzałkach i szczotach silników w tym komputerowych itp. W ten sposób Stratos unika fałszywych alarmów i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu nawet jeśli w obiekcie tym są częste zmiany poziomu spalania kurzu w wyniku rotacji firm wynajmujących biura lub przez pracę zmianową z różnym natężeniem pracy (ilości pracowników).

 

Pobierz ulotkę na temat Classifire

Pobierz wykres pracy detektora Micra w obiekcie zanieczyszczonym

Wykres oparty jest o dane pobrane z detektora programem Remote z rejestru 20100 zdarzeń typu poziom dymu i przepływ.

Wykres pokazuje zmiany przepływu związane z pracą systemu automatycznego przedmuchu.

Poza tym widać adaptacyjny próg alarmowy Fire 1 zapewniający stałą czułość detektora mimo zmian poziomu zadymienia tła.

Widać także różnicę w porównaniu z progiem stałym (kolor czerwony) typowym dla detektorów innych producentów.

 

Dzięki unikalnym właściwościom system STRATOS możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. Urządzenie to może być nawet 1000 razy czulsze od standardowych czujek, ponieważ czujki punktowe mają zakres około 5% zaciemnienia na metr, zaś detektor STRATOS posiada regulowaną rozdzielczość czułości mieszczącą się między 0,0015% a 25% zaciemnienia powietrza na metr. Ponadto jest odporny na silne przepływy powietrza wywołane przez wentylację lub klimatyzację, wysokie i niskie temperatury (+60/-20 st. C), wysoką wilgotność oraz zakłócenia elektromagnetyczne. Spośród szerokiej gamy zastosowań należy wymienić najbardziej charakterystyczne miejsca, w których montowany jest system STRATOS. Są to przede wszystkim pomieszczenia telekomunikacyjne, silosy i magazyny materiałów pyłowych i gazów wybuchowych, elektrownie, laboratoria, pomieszczenia komputerowe, serwerownie, linie produkcyjne, magazyny, rozdzielnie prądu, chłodnie, tunele kablowe, szyby windowe, atria, a także budynki zabytkowe, teatry, biura i wiele innych cennych obiektów.Jak wiemy większość systemów wczesnej detekcji dymu analizuje stan zadymienia na obiekcie podczas procesu wstępnego uczenia się. W czasie tym powinno zachować się szczególne warunki i unikać zdarzeń alarmowych zbliżonych lub będących pożarami. Takie skanowanie często robione jest w początkowej fazie pracy obiektu, gdzie właściwe poziomy zanieczyszczeń tła cząstkami dymowymi, emitowanymi przez klimatyzatory i wentylatory komputerów spalajace cząstki kurzu są jeszcze nie w pełni ukształtowane. Generalnie im obiekt starszy tym rozrzut normalnej zmiennej w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia jest większy. Wynika to między innymi z większego zabrudzenia tego obiektu osadami kurzu. Skutkuje to tym, że w detektorach konkurencyjnych automatycznie ustawiane progi alarmowe w stosunku do średniego poziomu zanieczyszczenia w miarę ubiegającego czasu dewaluują się. Poziom zanieczyszczenia przesuwa się i progi alarmowe znajdują się w strefie dymu tła -generując fałszywe alarmy pożarowe. Można temu zapobiec przez okresowe powtarzanie procedury uczenia się tła i automatycznego odświeżania poziomów progów alarmowych. Niemniej wymaga to częstych wizyt na obiekcie i zapewnienia w czasie 24h nadzoru serwisowego obiektu, aby nie doszło podczas uczenia do zdarzeń alarmowych, które mogą zakłócić proces określenia średniej wartości dymu tła. Classifire to opatentowana technologia firmy Airesense, która eliminuje konieczność przeprowadzania ręcznego odświeżania poziomu zanieczyszczenia tła i zmiany położenia progów alarmowych. Classifire w cyklach dziennych i półdziennych cały czas w tle tworzy nową matrycę poziomu dymu tła pracując na matrycy z poprzedniego dnia. Jeśli w czasie tworzenia nowego wzorca nie wystąpią zdarzenia alarmowe system podmienia starą matrycę na nową i przesuwa progi odpowiednio w stosunku do nowego poziomu dymu tła. W ten sposób system w sposób automatyczny i ciągły podąża z dopasowaniem nowych progów alarmowych do zmieniających się poziomów zadymienia generowanego w obiekcie przez naturalne procesy spalania kurzu na grzałkach i szczotach silników w tym komputerowych itp. W ten sposób Stratos unika fałszywych alarmów i zapewnia maksymalny poziom bezpieczeństwa chronionego obiektu nawet jeśli w obiekcie tym są częste zmiany poziomu spalania kurzu w wyniku rotacji firm wynajmujących biura lub przez pracę zmianową z różnym natężeniem pracy (ilości pracowników).

Pobierz prezentację -Zasada działania detektora Stratos lub obejrzyj film w zakładce Oprogramowanie.