RODO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tadeusz Markiewicz ul. Andrzeja Szomańskiego 13 02-495 Warszawa NIP  – 6761791308.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

  1. w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Tadeusz Markiewicz i Kontrahentem, oraz ewentualnego dochodzenia praw wynikających z tej umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Tadeusz Markiewicz na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Tadeusz Markiewicz (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  4. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę treści marketingowych na podstawie uzasadnionego interesu Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w tym tych określonych w przepisach prawa oraz do dochodzenia roszczeń. Następnie dane będą przechowywane w celach archiwalnych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem przez Tadeusz Markiewicz Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) ma także prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO),Może Pani/Pan te dane również przesłać innemu administratorowi.

Każdą z wyrażonych zgód można cofnąć w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wycofywanie zgód pisemnie lub w drodze korespondencji elektronicznej.

Podanie danych osobowych jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych, jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Spółki oraz osoby uprawnione z mocy prawa.

Państwa Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej z wyjątkiem sytuacji wskazanej przepisami prawa.

Jeżeli będą mieli Państwo zastrzeżenia związane z działaniami podejmowanymi przez Tadeusz Markiewicz, w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.

Z firmą można skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych poprzez e-mail: tadeusz@quality07.com.pl