Menu główne
×

Liniowa detekcja pożaru w silosach z certyfikatem ATEX

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz.U.2014.0.81 t.j. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie
Rozdział 5. Bezpieczeństwo pożarowe i zabezpieczenie przed wybuchem

§ 39. Zabezpieczenie przed pożarem lub wybuchem

Budowle rolnicze powinny być zabezpieczone przed pożarem lub wybuchem, w szczególności przez zapewnienie:
1) nośności ogniowej konstrukcji przez założony czas, przy czym dla konstrukcji nośnej zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, silosów na kiszonki oraz silosów na zboże i pasze wyniesionych ponad ziemię należy zapewnić klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;
2) warunków ewakuacji;
3) bezpiecznych odległości między obiektami budowlanymi;
4) dróg pożarowych;
5) rozwiązań technicznych i materiałowych dostosowanych do występującego zagrożenia pożarowego lub zagrożenia wybuchem;
6) instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożeniu wybuchem;
7) wody do celów przeciwpożarowych;
8) podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń ratowniczych;
9) oznakowania znakami bezpieczeństwa.

§ 42. Strefy zagrożenia wybuchem

  1. W budowlach rolniczych, w których występują materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe, i na terenach przyległych do tych budowli dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem zgodnie z zasadami określonymi w przepisach przeciwpożarowych.
  2. Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych określa załącznik do rozporządzenia.
  3. Dopuszcza się przyjmowanie innych wymiarów stref zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych uzasadniających ich przyjęcie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Systemy detekcji pożaru zabezpieczone przed wybuchem powinny być stosowane wszędzie gdzie występuje np.: pył węglowy, pył biomasy, pył drzewny, pył organiczny (mąka, cukier, przyprawy, mleko w proszku, mączka kostna), pył żywic, pył metaliczny cynku, aluminium, magnezu, brązu, miedzi i wielu innych metali. Jeżeli skład pyłów nie jest znany lub trudno jest określić czy pyły zaliczane sa do kategorii wybuchowych oferujemy przeprowadzenie badań wybuchowości w certyfikowanym laboratorium zwalczania zagrożeń pyłowych. Do zakładów, które powinny zabezpieczać swoje zbiorniki, przenośniki taśmowe, śrubowe i kubełkowe, młyny, silosy i filtry należą zatem: elektrownie i elektrociepłownie, koksownie, zakłady wyposażone w instalacje spalania biomasy, zakłady produkcji spożywczej, młyny, cukrownie, browary, przemysł farmaceutyczny, przemysł obróbki kompozytów, przemysł drzewny (produkcja mebli, płyt wiórowych), przemysł metalowy.

KORYTA KABLOWE

korytka kablowe są złożone ze względu na trudny dostęp do nich. Kabel czujnika LDC pozwala zachować stałą kontrolę nad temperaturą w kablach i jest specjalnie wskazany do tych zastosowań, ponieważ nie wymaga konserwacji. Ponadto system Liniowe Detekcji Ciepła z lokalizatorem miejsca ADL/ProR. umożliwia zlokalizowanie dokładnie miejsca przegrzania kabli.