×

Gwarancja

Regulamin reklamacji z tytułu gwarancji

Potwierdzenie udzielonej gwarancji i warunki gwarancyjne na produkty dystrybuowane przez firmy grupy Q07 z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja Szomańskiego 13. Producent, a za nim nasze firmy jako autoryzowany dystrybutor w Polsce udziela na wszystkie produkty firmy jednorocznej gwarancji. Gwarancja obejmuje wszystkie uszkodzenia związane z wadami produkcyjnymi i materiałowymi. Dla klientów, którzy otrzymali certyfikat autoryzacji wydłuża się gwarancję do 2 lat na zasadach podanych poniżej. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji w ramach indywidualnych umów.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzenia należy zgłosić awarię na formularzy zgłoszenia na naszej stronie. Tylko urządzenia serwisowane przez autoryzowanych instalatorów objęte są gwarancją. W przypadku konieczności wysłania urządzenia do naprawy firma Quality07 nie zapewnia nieodpłatnie urządzania zamiennego, ani nie pokrywa kosztów transportu. Maksymalny czas rozpatrzenia zgłoszenia serwisowego to 14 dni, a ewentualnej naprawy to okres do 5 tygodni. Gwarancję rozpatruje się po okazaniu dowodu zakupu w firmie Quality07. Nierozpatrzenie gwarancji nie wyklucza przyjęcia urządzenia do naprawy pogwarancyjnej lub pozagwarancyjnej. Punkt serwisowy znajduje się w fabrykach producenta. W przypadku uznania naprawy jako podlegająca gwarancji zgłaszający urządzenie do naprawy pokrywa koszt wysyłki urządzenia do naszego biura w Warszawie, gdzie urządzenie przechodzi wstępną weryfikację. Po weryfikacji przeprowadzonej w fabryce i uznaniu usterki jako podlegająca naprawie gwarancyjnej/z tytułu rękojmi urządzenie naprawiane jest i odsyłane na koszt producenta, a potem dystrybutora na odcinku Warszawa – siedziba klienta. Przy uznaniu naprawy jako pogwarancyjna lub pozagwarancyjna wysyłany jest raport do akceptacji klienta i jeśli raport zostanie zaakceptowany urządzenie naprawiane jest i odsyłane na koszt zgłaszającego usterkę.

Gwarancja nie obejmuje części podlegających normalnemu zużyciu tj. filtr i wentylator. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń i usterek spowodowanych przez: niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie urządzeń, nieprzestrzeganie zaleceń prawidłowej eksploatacji urządzenia sprecyzowane w Dokumentacji techniczno-rozruchowej, obsługi lub wytycznych projektanta, wypadek, pożar, kradzież, włamanie lub umyślne uszkodzenia, wystawienie urządzeń na opady przemysłowe, osady chemiczne, czynniki zewnętrzne i atmosferyczne jak bardzo niskie lub wysokie temperatury*, deszcz, odchody ptasie, wichury, promieniowanie, itp., nieprzestrzeganie kalendarza przeglądów okresowych (2 razy w roku), obsług codziennych dokonywanych przez operatora, stosowania niewłaściwych środków zadymiających jak tłusty gaz testowy zamiast zapałek, knotów lub świec dymnych. Gwarancja nie uwzględnia uszkodzeń spowodowanych zabrudzeniami wynikającymi z braku nadzoru i wymiany filtrów. Gwarancja nie obejmuje szkód powypadkowych i uszkodzeń będących ich skutkiem. Gwarancja nie obejmuje konsekwencji będących wynikiem utraty możliwości posługiwania się unieruchomionym detektorem w czasie jej awarii lub naprawy serwisowej (strata czasu, pieniędzy, zysku, itp.). Gwarancja nie obejmuje utraty zysków związanej z niską produkcją lub jej brakiem z powodu jakiejkolwiek awarii urządzenia lub opóźnień w dostawie części zamiennych oraz szkód osób trzecich z tych powodów. Gwarancja nie obejmuje kosztów związanych z wynajęciem lub zakupem urządzenia zastępczego.
Urządzenie powinno być, zgodnie z polskimi przepisami, co najmniej raz do roku testowane przez firmę autoryzowaną u dystrybutora detektorów tj. firmę Quality07.

Użycie nieoryginalnych części zamiennych jest zakazane i odwołuje gwarancję. Instalacja lub serwisowanie urządzenia przez nieautoryzowaną firmę instalacyjną powoduje automatyczną utratę gwarancji.

Firma Quality07 nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane brakiem użycia bądź złym użyciem oryginalnych części zamiennych.

* Nie dotyczy przypadków systemów zaprojektowanych z grzałką powietrza do mroźni lub chłodnicą dla miejsc silnie ogrzewanych (suszarnie) i rurek ABS odpornych na niskie i wysokie temperatury. Dotyczy tylko kontaktu grzałki lub chłodnicy z niską lub wysoką temperaturą, czyli przekraczającą zakres nominalny podany przez producenta detektorów.

Reklamacja

  1. Każdemu kupującemu, który zawarł umowę sprzedażny przysługuje prawo do reklamacji.
  2. Reklamacje w związku z zawartą Umową sprzedaż prosimy zgłaszać na formularzu zgłoszenia reklamacji/serwisu na naszej stronie.
  3. Reklamowany towar w przypadku odsyłania towaru do Sprzedawcy, należy dostarczyć do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru.
  4. Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
  5. Na podstawie art. 558 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1954 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r.: poz. 121) – w transakcji zakupu
  6. produktów firmy Quality07 wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

Tadeusz Markiewicz

Tel. + 48 508124087 tadeusz@quality07.com.pl
Wyłączny importer i dystrybutor systemów Stratos w Polsce oraz Securiton i Setronic