Centrala IGNIS 1520M

Fot. 1. Centrala IGNIS 1520M oraz elementy systemu sterowania gaszeniem wykorzystującego centralę IGNIS 1520M (sygnalizatory informacyjne SE-1, SW-1 oraz sterujące przyciski PU-61 i PW-61)

Najbardziej rozpowszechnionymi instalacjami automatycznego gaszenia są małe instalacje jednostrefowe, zabezpieczające pomieszczenia serwerowni, małych archiwów itp., które mogą być sterowane przez dedykowane centrale automatycznego gaszenia. W Polsce jedną z najczęściej stosowanych central jest bez wątpienia IGNIS 1520M (następczyni pierwszej wyprodukowanej przez POLON-ALFA centrali IGNIS 1520).

IGNIS 1520M jest jednostrefową centralą przeznaczoną do:

  • sygnalizowania o pożarze wykrytym przez przyłączone czujki,
  • uruchamiania stałych urządzeń gaśniczych (zawierających środek gaszący w postaci gazowej, ciekłej lub w postaci aerozoli) po otrzymaniu sygnału z czujek pożarowych lub ręcznych przycisków uruchamiających „START GASZENIA”,
  • wysterowania przeciwpożarowych urządzeń alarmowych, zabezpieczających, uszczelniających itp.,
  • przekazywania informacji o zagrożeniu pożarowym lub realizacji etapów procedury automatycznego gaszenia do systemów monitorowania lub nadrzędnego adresowalnego systemu sygnalizacji pożarowej w obiekcie.

Do centrali można przyłączyć konwencjonalne dwustanowe czujki pożarowe szeregu 40, przyciski sterujące ręcznego uruchomienia (PU-61), wstrzymania (PW-61) i blokady (PB-61) oraz sygnalizatory informacyjne SE-1 i  SW-1, produkowane przez POLON-ALFA.

IGNIS 1520M jest urządzeniem, które łączy w sobie funkcje centrali sygnalizacji pożarowej i uniwersalnego sterownika automatycznego gaszenia. Wyposażono je w dwie konwencjonalne linie dozorowe, osiem wejść nadzorowanych linii kontrolnych i sterujących, sześć nadzorowanych wyjść sterujących obwodami sygnalizatorów i urządzeniami inicjującymi uwolnienie środka gaśniczego oraz zestaw jedenastu przekaźników z bezpotencjałowymi zestykami przełącznymi oraz zwiernymi, przeznaczonych do realizacji funkcji wykonawczych i monitorowania stanów centrali.

 

Sygnał do rozpoczęcia procesu sterowania gaszeniem pochodzi z czujek pożarowych. Zainicjowanie tego procesu jest możliwe wyłącznie po zadziałaniu dwóch czujek, zainstalowanych na dwóch oddzielnych liniach dozorowych (koincydencja). Koincydencja dwuliniowa jest w tym przypadku jednym z najbardziej skutecznych sposobów eliminacji fałszywych alarmów.

W przypadku uszkodzenia układu mikroprocesorowego blokowane jest działanie przekaźników sterujących wyzwoleniem środka gaśniczego i realizacja procesu gaszenia nie może zostać uruchomiona.

W trybie wyłącznie ręcznego sterowania, gdy źródłem ­sygnału alarmowego są ostrzegacze (czujki) na liniach dozorowych, sygnalizowanie alarmu może być dwustopniowe. Wówczas centrala wywołuje najpierw alarm pierwszego stopnia (alarm wstępny), a po upływie czasu opóźnienia – alarm drugiego stopnia (alarm główny), ale nie powoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia. Dodatkowym sposobem uodpornienia instalacji na ewentualne fałszywe zadziałania czujek jest zaprogramowanie wariantu ze wstępnym kasowaniem.

W trybie sterowania automatycznego zadziałanie czujek nie spowoduje uruchomienia procedury automatycznego gaszenia, jeśli nie zaistnieje wcześniej koincydencja dwuliniowa, czyli pobudzenie przynajmniej jednej czujki na każdej z dwóch linii dozorowych.

Jeżeli to personel wykryje pożar, centrala umożliwi ręczne wywołanie alarmu i uruchomienie procedury automatycznego gaszenia za pomocą przycisków „START GASZENIA”.

Procedura gaszenia rozpoczyna się włączeniem sygnalizacji ewakuacyjnej i rozpoczęciem odliczania zaprogramowanego czasu opóźnienia wyładowania środka gaśniczego. Poprzez naciśnięcie przycisku „STOP GASZENIA” możliwe jest wstrzymanie odliczania w celu zwiększenia opóźnienia. Po upływie zaprogramowanego czasu następuje podanie impulsu elektrycznego powodującego wyzwolenie środka gaśniczego i włączenie odpowiedniej sygnalizacji, ostrzegającej przed wejściem do pomieszczenia. Jeśli wciśnięty był przycisk „STOP GASZENIA”, odliczanie czasu opóźnienia może zostać wstrzymane i wznowione po jego zwolnieniu albo trwać do końca – w zależności od skonfigurowania trybu pracy tego przycisku podczas uruchamiania centrali. W takiej sytuacji natychmiast po zwolnieniu tego przycisku nastąpi wyzwolenie środka gaśniczego.

W odpowiednim momencie realizacji procedury gaszenia centrala może uruchomić urządzenia uszczelniające (np. klapy pożarowe) w celu utrzymania odpowiedniego stężenia środka gaśniczego w założonym czasie. Sygnalizacja ostrzegawcza trwa do momentu skasowania alarmu w centrali.

Na płycie czołowej centrali zamontowany jest przycisk „BLOKADA GASZENIA”, który umożliwia zablokowanie wyładowania środka gaśniczego w każdym stanie pracy centrali.

Większość zdarzeń, które centrala jest w stanie wykryć i zasygnalizować, jest rejestrowana w wewnętrznej pamięci zdarzeń i może być przesłana do współpracującego komputera za pomocą odpowiedniego oprogramo-wania.