Liniowa detekcja pożaru w silosach z certyfikatem ATEX

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Dz.U.2014.0.81 t.j. – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie

Rozdział 5. Bezpieczeństwo pożarowe i zabezpieczenie przed wybuchem

§ 39. Zabezpieczenie przed pożarem lub wybuchem

Budowle rolnicze powinny być zabezpieczone przed pożarem lub wybuchem, w szczególności przez zapewnienie:
1) nośności ogniowej konstrukcji przez założony czas, przy czym dla konstrukcji nośnej zamkniętych zbiorników na płynne odchody zwierzęce, zbiorników na produkty pofermentacyjne w postaci płynnej, silosów na kiszonki oraz silosów na zboże i pasze wyniesionych ponad ziemię należy zapewnić klasę odporności ogniowej co najmniej R 30;
2) warunków ewakuacji;
3) bezpiecznych odległości między obiektami budowlanymi;
4) dróg pożarowych;
5) rozwiązań technicznych i materiałowych dostosowanych do występującego zagrożenia pożarowego lub zagrożenia wybuchem;
6) instalacji i urządzeń elektrycznych o stopniu bezpieczeństwa odpowiadającym występującemu zagrożeniu pożarowemu lub zagrożeniu wybuchem;
7) wody do celów przeciwpożarowych;
8) podręcznego sprzętu gaśniczego i urządzeń ratowniczych;
9) oznakowania znakami bezpieczeństwa.

§ 42. Strefy zagrożenia wybuchem

  1. W budowlach rolniczych, w których występują materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe, i na terenach przyległych do tych budowli dokonuje się oceny zagrożenia wybuchem zgodnie z zasadami określonymi w przepisach przeciwpożarowych.
  2. Wymiary stref zagrożenia wybuchem dla budowli rolniczych i urządzeń budowlanych z nimi związanych określa załącznik do rozporządzenia.
  3. Dopuszcza się przyjmowanie innych wymiarów stref zagrożenia wybuchem niż określone w załączniku, o którym mowa w ust. 2, w przypadku zastosowania rozwiązań technicznych uzasadniających ich przyjęcie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

Systemy detekcji pożaru zabezpieczone przed wybuchem powinny być stosowane wszędzie gdzie występuje np.: pył węglowy, pył biomasy, pył drzewny, pył organiczny (mąka, cukier, przyprawy, mleko w proszku, mączka kostna), pył żywic, pył metaliczny cynku, aluminium, magnezu, brązu, miedzi i wielu innych metali.Jeżeli skład pyłów nie jest znany lub trudno jest określić czy pyły zaliczane sa do kategorii wybuchowych oferujemy przeprowadzenie badań wybuchowości w certyfikowanym laboratorium zwalczania zagrożeń pyłowych.Do zakładów, które powinny zabezpieczać swoje zbiorniki, przenośniki taśmowe, śrubowe i kubełkowe, młyny, silosy i filtry należą zatem: elektrownie i elektrociepłownie, koksownie, zakłady wyposażone w instalacje spalania biomasy, zakłady produkcji spożywczej, młyny, cukrownie, browary, przemysł farmaceutyczny, przemysł obróbki kompozytów, przemysł drzewny (produkcja mebli, płyt wiórowych), przemysł metalowy.