PN / EN-54-22 a EN 54-28

LINIOWA DETEKCJA CIEPŁA = LDC

Kabel zmiennooporowy Analogowy i polimerowy Cyfrowy
Światłowód do detektora DETECT
Rurka Fi 7 -miedziana do systemu ADW

PN/ EN 54-22 

Norma europejska obejmuje liniowe kasowalne czujki ciepła zbudowane z elementu detekcyjnego w postaci światłowodu, rurki ciśnieniowej lub zmiennooporowego lub polimerowego kabla detekcyjnego podłączonego do elementu sterującego, albo bezpośrednio, albo poprzez moduł interfejsu, przeznaczone do stosowania w budynkach, budowlach lub ich otoczeniu jako elementy systemów sygnalizacji pożarowej (patrz EN 54-1:2011). W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania, metody badań i kryteria oceny właściwości użytkowych na potrzeby oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych liniowych kasowalnych czujek ciepła zgodnie z niniejszą EN. Niniejsza Norma Europejska dotyczy także liniowych czujek ciepła przeznaczonych do zabezpieczenia miejscowego lub zabezpieczenia obiektów i urządzeń przemysłowych. Liniowe kasowalne czujki ciepła o specjalnych charakterystykach oraz opracowane dla szczególnych zagrożeń nie są uwzględnione w niniejszej EN.

W warunkach wysokiej temperatury otoczenia gdzie kable nie nadają się najlepszym rozwiązaniem jest LDC oparta na rurkach miedzianych lub ze stali niedrzewnej systemu ADW. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ADW-Schemat-700x442.jpg

Detektor pneumatyczny ADW zgodny z EN 54-22

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie DETECT1.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Światłowód.jpg

Detektor światłowodowy DETECT  zgodny z EN 54-22

Norma Europejska EN 54-28 nie obejmuje liniowych czujek ciepła zbudowanych z niekasowalnych, nadmiarowych kabli elektrycznych (nazywanych czujkami „cyfrowymi”). 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie ProReact-Analogowy-1.jpganalogue lhd cable

 

Detektor  analogowy zgodny z EN 54-22

 

tunnel linear heat

System ProReact EN Analogue LDC wykorzystuje wrażliwy na ciepło kabel do monitorowania obszaru, krytycznego sprzętu itp. Pod kątem przegrzania lub pożaru. Analogowa kompozytowa jednostka sterująca ProReact EN w sposób ciągły monitoruje rezystancję wrażliwych na temperaturę polimerów w kablu ProReact EN Analogue LDC. Rezystancja kabla ProReact EN Analogue LDC spada wraz ze wzrostem temperatury wokół kabla. Nieprawidłowa zmiana rezystancji, spowodowana przegrzaniem, wzdłuż kabla wyzwala alarm wstępny lub alarm właściwy w analogowej zespolonej jednostce sterującej ProReact EN. Analogową kompozytową jednostkę sterującą ProReact EN można podłączyć do konwencjonalnego lub adresowalnego systemu sygnalizacji pożaru. System ProReact EN Analogue LDC został zaprojektowany w taki sposób, że alarm zostanie wyzwolony, gdy temperatura wokół odcinka kabla ProReact EN analogowego LDC (równa 3% jego całkowitej długości) osiągnie nominalną temperaturę alarmową określoną z góry przez wybrane ustawienie. Rzeczywista temperatura ekspozycji wymagana do wyzwolenia alarmu będzie niższa niż nominalna temperatura alarmu, jeśli większa część kabla ProReact EN analogowego LDC zostanie wystawiona na nadmierny wzrost temperatury. Podobnie, rzeczywista temperatura ekspozycji będzie wyższa niż nominalna temperatura alarmowa, jeśli krótszy odcinek kabla analogowego LDC ProReact EN zostanie narażony na nieprawidłowy wzrost temperatury. Gdy kabel czujnika jest instalowany i eksploatowany w cieplejszych środowiskach, może być konieczne wystawienie kabla czujnika na działanie wyższej temperatury niż wymagana w chłodniejszym otoczeniu, aby wyzwolić alarm dla danego ustawienia w analogowej kompozytowej jednostce sterującej ProReact EN. W takich okolicznościach analogowa kompozytowa jednostka sterująca ProReact EN dynamicznie dostosowuje próg alarmowy, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo fałszywych alarmów. Gdy kabel czujnika jest instalowany i eksploatowany w cieplejszych temperaturach Więcej informacji na temat typowej i maksymalnej temperatury aplikacji dla każdego ustawienia sterownika można znaleźć w części „Temperatury aplikacji”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Klasy-Alarmu-LDC-Analogowy-700x331.png

EN 54-28

Niniejsza Norma Europejska dotyczy liniowych niekasowalnych czujek ciepła, składających się z elementu czułego wykorzystującego sensorowy kabel elektryczny podłączony do układu nadzorującego czuły element, albo bezpośrednio albo przez moduł interfejsu do centrali sygnalizacji pożarowej, przeznaczonej do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej, instalowanych wewnątrz i w pobliżu budynków oraz w inżynierii lądowej (patrz EN 54-1:2011). Niekasowalny element czuły ma stałą temperaturę progu alarmowego i nie rozróżnia stanu zwarcia od stanu alarmowego. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania i kryteria oceny właściwości, odpowiednie metody badań i przewiduje ocenę i weryfikację stałości właściwości użytkowych (OiWSWU) liniowych niekasowalnych czujek ciepła zgodnych z niniejszą Normą .

 

 

Detektor cyfrowy zgodny z EN 54-28 Kabel 78 i 88 stopni Celsjusza